آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۰

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۱

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۲

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۳

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۴

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۵

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۶

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۷

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۸

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۸۹

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۹۰

صادرات سنگ نمک

صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۹۱

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۹۲

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۹۳

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۹۴

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۹۵

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۹۶

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

آمار صادرات نمک در سال ۱۳۹۷

صادرات سنگ نمک صادرات سنگ نمک

منبع: اتاق بازرگانی تهران