سنگ نمک سفید

تولید انواع سنگ نمک سفید در ایران

سنگ نمک سفید یکی از سنگهای موجود در سطح بازار بوده است که از دو عنصر کلر و سدیم تشکیل شده است. این سنگ زمانی که به صورت لبور شکل گیرد سنگ نمک را برای خود به وجو