سنگ نمک تهران

تهیه عمده سنگ نمک تهران از سازنده

نمک از ترکیب عناصر سدیم و کلر به وجود می آید و هنگامی که این عناصر به شکل بلور در می آیند سنگ نمک ایجاد می شود.سنگ نمک حاوی یون باردار بوده و به عنوان منبعی برا